Các sản phẩm đồng đỏ

Danh mục các sản phẩm đòng đỏ bao gồm: Phụ kiện bằng đồng, Ống đồng, Ống đồng cuộn, Đồng thanh cái, Thanh đồng đặc, vv

 
 

Ống đồng

Phụ kiện bằng đồng đỏ

Ống đồng cuộn Đồng thanh cái
Ống đồng có rảnh bên trong, Ống nước bằng đồng, Ống đồng thẳng, Ống oval. Van, co, rắc, ống nối, ống hàn, phụ kiện khác Ống đồng cuộn bao gồm bảo ôn, Đồng cuộn LWC, ống đồng cho hệ thống điều hòa. Thanh tròn đặc, thanh cái, Thanh vuông, thanh lục giác, thanh oval