Quá trình sản xuất

DOWEDO Quá trình sản xuất

Loại A:

Loại B:

Loại C: