Đường ống cuộn dây kèn đồng

Đường ống cuộn dây kèn đồng Đường ống nước kèn đồng. - Chúng tôi cung cấp cho nhà ở thương mại rộng đường ống kèn đồng và đường ống.Những đường ống nước ống cuộn dây đồng với BS 2871 chia sản xuất bộ phim đầu tiên, ASTM B 88 và BS en 1057:1996 Standard. Chúng [...]