Tập đoàn Thương mại Quốc Tế Ningbo DOWEDO được thành lâp